Aktuelt
Publisert 31.05.2022

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2022.

Publisert 27.05.2022

Feriestenging av digital kontakt via Helsenorge (e-konsultasjonar/e-timebestillingar/e-medisinbestilling).

Publisert 23.05.2022

Vi hentar ut adresser frå Folkeregisteret og Brønnøysundregisteret når vi sender ut brev og faktura, men opplev likevel at vi får mange i retur på grunn av feil postadresse. Det er difor viktig at du/de sjekkar at adressa dykkar er riktig. 

Publisert 18.05.2022

Frivilligheitas år 2022 er godt i gang, med små og store tiltak og arrangement landet rundt. Her er informasjon om litt av det som skjer i Vestland og på nasjonalt plan, som kan vere relevant for frivillige lag og organisasjonar.

Publisert 16.05.2022

Ønsker du eller ditt lag å søke om midlar? 

Publisert 09.05.2022

Fjordane Friluftsråd arrangerar Friluftsskulen som er eit aktivitetsopplegg for born og unge i alderen 9-13 år. Vi har ein flott kystnatur, og fjordane friluftsråd vil inspirere til at born og unge kan få eit nært og godt forhold til naturen. Gjennom ulike aktiviteter, ferdsel og opplevingar ynskjer dei å gje dei ei forståing av naturen sin eigenart og tålegrenser.

Publisert 26.04.2022

Informasjon til innbyggjarar og dei som oppheld seg i Bremanger

Publisert 21.04.2022

20. april går startskotet for Folkehelseundersøkinga i Vestland 2022. Undersøkinga vil gje Bremanger kommune ny og unik lokalkunnskap om korleis innbyggjarane våre har det. Resultata frå undersøkinga vil bli viktige verktøy i arbeidet med å skape gode lokalsamfunn og nærmiljø.

Publisert 19.04.2022

Oppstart på fv. 616 mellom Kalvåg og Oldeide, i fyrste omgang vil det være arbeid mellom Smedvik-krysset og Dalsbotn. 

Publisert 07.04.2022

 

Publisert 30.03.2022

Bandtvang frå 1. april til og med 20. august.

Publisert 29.03.2022

Hauge helsesenter har behov for husvære til vikar/helsesekretær ved Hauge helsesenter i juni og juli.

Publisert 22.03.2022

Noreg har opna for å gje kollektiv beskyttelse til ukrainarar som er på flukt frå krig, og det blir no jobba med å etablere fleire mottaks- og busettingsplassar over heile landet. Alle kommunar i Noreg er bedt om å vurdere kapasiteten til å busette flyktningar frå Ukraina, og kor raskt ein vil kunne busette.

Publisert 22.03.2022

Feiaren (brannførebyggaren) varslar deg slik:

Publisert 16.03.2022
Publisert 16.03.2022

Kommuneplanen sin samfunnsdel er kommunen sitt «politiske kompass», som skal vise kva kurs kommunen skal ha. Her definerer politikarane kva prioriterte mål dei har for utviklinga av Bremangersamfunnet, og kva retningsliner dei vil at kommunen sin organisasjon skal arbeide etter.

Publisert 13.03.2022

Informasjon om Bremanger Eldreråd 2020-2024.

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset