Aktuelt
Publisert 01.07.2022

Vestland fylkeskommune skal utføre vedlikehaldstiltak på Svarstad bru ved Fv 616. 

Publisert 24.06.2022

 

Publisert 23.06.2022

Selskapa NorForsk AS og Fjord Miljø AS søkjer saman om auke i maksimal tillaten biomasse (MTB) på lokalitet 12224 Isane i Bremanger kommune. Eide Fjordbruk AS er også samlokalisert på denne lokaliteten. Det vert søkt om samla lokalitets-MTB på inntil 2 860 tonn. Søknad om auke i MTB omfattar ikkje endringar i anlegg og anleggskonfigurasjon, eller areal.

 

Publisert 20.06.2022

Tidlegare var det slik at hytteeigar sjølv skulle syte for at pipe og skorstein blei kontrollert og feia regelmessig. Etter ny forskrift om brannførebygging skal alle hytter med fyringsanlegg feiast/ kontrollerast på lik line med hus.

Publisert 16.06.2022

Bremanger kommune er endeleg ute av Robek, etter 14 år.

Statsforvaltaren besøkte kommunestyret idag med gratulasjonar og kake! 

Publisert 08.06.2022

20. juni innfører Skyss nye bussprisar i Sogn og Fjordane, etter fylkestinget sitt vedtak i desember.

Vestland fylke får dermed felles prisar og betalingsmåtar for buss.

Publisert 31.05.2022

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2022.

Publisert 27.05.2022

Feriestenging av digital kontakt via Helsenorge (e-konsultasjonar/e-timebestillingar/e-medisinbestilling).

Publisert 23.05.2022

Vi hentar ut adresser frå Folkeregisteret og Brønnøysundregisteret når vi sender ut brev og faktura, men opplev likevel at vi får mange i retur på grunn av feil postadresse. Det er difor viktig at du/de sjekkar at adressa dykkar er riktig. 

Publisert 18.05.2022

Frivilligheitas år 2022 er godt i gang, med små og store tiltak og arrangement landet rundt. Her er informasjon om litt av det som skjer i Vestland og på nasjonalt plan, som kan vere relevant for frivillige lag og organisasjonar.

Publisert 16.05.2022

Ønsker du eller ditt lag å søke om midlar? 

Publisert 09.05.2022

Fjordane Friluftsråd arrangerar Friluftsskulen som er eit aktivitetsopplegg for born og unge i alderen 9-13 år. Vi har ein flott kystnatur, og fjordane friluftsråd vil inspirere til at born og unge kan få eit nært og godt forhold til naturen. Gjennom ulike aktiviteter, ferdsel og opplevingar ynskjer dei å gje dei ei forståing av naturen sin eigenart og tålegrenser.

Publisert 26.04.2022

Informasjon til innbyggjarar og dei som oppheld seg i Bremanger

Publisert 21.04.2022

20. april går startskotet for Folkehelseundersøkinga i Vestland 2022. Undersøkinga vil gje Bremanger kommune ny og unik lokalkunnskap om korleis innbyggjarane våre har det. Resultata frå undersøkinga vil bli viktige verktøy i arbeidet med å skape gode lokalsamfunn og nærmiljø.

Publisert 19.04.2022

Oppstart på fv. 616 mellom Kalvåg og Oldeide, i fyrste omgang vil det være arbeid mellom Smedvik-krysset og Dalsbotn. 

Publisert 07.04.2022

 

Publisert 30.03.2022

Bandtvang frå 1. april til og med 20. august.

Publisert 29.03.2022

Hauge helsesenter har behov for husvære til vikar/helsesekretær ved Hauge helsesenter i juni og juli.

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset