Skule

Opplæringslova regulerer verksemda.  

Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og har rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring i samsvar med lova og tilhøyrande føresegner. Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene til den einskilde elev, og skje i samarbeid med foreldra.

 

Skulane i Bremanger

Bremanger kommune har ansvar for grunnskuleopplæringa for elevar på 1.-10. trinn og vaksenopplæringa. Kommunen har 6 grunnskular. Desse er organisert i oppvekstsentra saman med barnehagane.

Vi har tre barneskular med elever frå 1. til 7 årstrinn:

 • Frøyen skule, ligg under Kalvåg oppvekst
 • Kolset skule, ligg under Kolset oppvekst
 • Ålfoten skule, ligg under Ålfoten oppvekstsenter

Vi har tre skular som er kombinerte barne- og ungdomsskular med elevar frå 1.-10. trinn:

 • Davik skule, ligg under Davik oppvekst
 • Hauge skule, ligg under Hauge oppvekst
 • Svelgen skule, ligg under Svelgen oppvekst

 

 

 

Kontaktpersonar

Kommunalsjef oppvekst
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen

 •  
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset