Serveringsløyve

Personar eller verksemder som vil drive serveringsstad i næringssamanheng, må søkje kommunen om serveringsløyve

 

Løyvet gjeld etablering og drift av serveringsstad der det skal etast/drikkast på staden. 
 

Endringar kan skje i løpet av løyveperioden, til dømes ved skifte av dagleg leiar, endringar i driftskonsept og endringar i eigarforholda. Slike endringar krev ofte ny godkjenning, eventuelt nytt løyve. Om serveringsløyve vert overdrege til andre, fell serveringsløyve vekk dersom det ikkje vert søkt om løyve innan 30 dagar etter at avtale overdraging vert inngått
 

Kommunen innhentar uttale frå politi og skattemyndigheitene. Det kan i tillegg hentast inn uttale frå andre offentlege myndigheiter. Løyvesøkjar, dagleg leiar og personar som har vesentleg innverknad på virksomheita må ha utvist uklanderleg vandel.
 

Søkjaren må i tillegg ha godkjenning frå dei kommunale bygningsmyndigheitene for å kunne drive serveringsverksemd i ein bygning. Det må liggje føre godkjend bruksendring dersom bygningen er regulert til andre føremål, og krav til parkeringsplassar må vere oppfylte.
 

Dagleg leiar for serveringsstaden bestå etablerarprøva for å dokumentere nødvendige kunnskapar om økonomistyring og om lovgiving. 
 

Vedlegg til søknad om serveringsløyve:

 • Dokumentasjon på at etablerarprøva er bestått.
 • Firmaattest og utskrifter frå Brønnøysundregisteret.
   

Skal det skjenkast alkoholhaldig drikk må styrar og avløysar i tilleg ha bestått kunnskapsprøve i alkohol.
Det finn du meir informasjon om i menyen til venstre.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset