Planstrategi

Kommunal planstrategi

Kommunestyret skal kvar valperiode, seinast innan eitt år etter konstituering, utarbeide og vedta ein kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte ei drøfting av kommunen sine strategiske val knytt til samfunnsutvikling, som langsiktig arealbruk, miljøutfordringar, drifta av dei ulike sektorane  og ei vurdering av kommunen sitt planbehov i valperioden.

 

I arbeidet med kommunal planstrategi skal kommunen innhente synspunkt frå statlege og regionale organ og nabokommunar, og kommunen bør også legge opp til brei medverknad og allmenn debatt som grunnlag for handsaminga. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjerast offentleg minst 30 dager før kommunestyret si handsaming.

 

Ved handsaminga skal kommunestyret ta stilling til om gjeldande kommuneplan eller deler av denne skal reviderast, eller om planen skal videreførast utan endringar. Kommunestyret kan då ta stilling til om det er behov for å setje igong arbeid med nye arealplanar i valperioden, eller om gjeldande planar bør reviderast eller opphevast.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset