NAV - Sosiale tenester

Bremanger kommune gjekk inn i NAV Nordfjord som er eit samarbeid mellom Nordfjord kommunane frå 01.mai 2023.

Stad kommune er vertskommune for samarbeidet. Den daglige oppfølginga ligg difor under Stad kommune, men oppfølginga i Bremanger kommune ligg under Samfunn og utvikling.

 NAV jobbar med sakshandsaming og oppfølgingsarbeid innan ulike områder. Gjev dei som bur i Bremanger kommune bistand til å komme i arbeid eller aktivitet. NAV bistår også næringslivet med oppfølging, og har samarbeid i høve til sjukmeldte og rekruttering. Det er NAV som har ansvar for kommunen sine sosiale tjenester mellom anna knytt til økonomisk sosialhjelp, startlån og kvalifiseringsprogrammet.

 

NAV Nordfjord