Arealoverføring

Dersom ein eigedom skal overføre areal til ein tilgrensande eigedom (tilleggsareal) kan ein søkje om arealoverføring. 

Arealet som blir overført vil då inngå i den tilgrensande eigedomen (same gards- og bruksnr.), og det er ikkje naudsynt å skrive skøyte på arealet.

Kravet om godkjenning av delinga etter plan- og bygningslova og jordlova gjeld også ved arealoverføring.

 

Søknaden må innehalde:

 • Skjema for søknad om deling av grunneigedom/rekvisisjon av oppmålingsforretning
 • Situasjonskart som viser kva areal som skal overførast
 • Kvittering/gjenpart av nabovarsel
 • Erklæring om arealoverføring
 • Kopi av tinglyste pantedokument med erklæring frå pantehavarane om pantefråfall dersom det hefter pant i eigedommen arealet vert delt frå.

 

Erklæring om pantefråfall

 • Må tinglysast på originale pantedokument og bør formulerast slik: «X fråfell pant i arealoverføring mellom gbnr..../... og gbnr..../...... på yyy m²».
 • Originale pantedokument skal sendast direkte til tinglysninga.

 

Kven som kan søkje om arealoverføring:

 • Hovudregelen er at heimelshavar (som er oppført i matrikkel som eigar) kan søke.
  Gjeld det festetomt, må både heimelshavar og festar signere.
 • Ved frådeling av sameige, må alle heimelshavarar signere.
 • Søkjer ein på vegne av heimelshavar, må det ligge føre fullmakt frå heimelshavar om dette. Fullmakta må verte lagt ved søknaden.
 • Advokatar kan signere søknad utan fullmakt.
 • Ved dødsbu må skifteattest følgje søknaden - og - underskrifta må vere i samsvar med skifteattesten.

Når et firma er heimelshavar, må søknaden signerast av den eller dei som har fullmakt i følgje firmaattesten. Firmaattesten (ikkje eldre enn ½ år) må leggast ved søknaden.
 

Kontaktpersonar

Arealplanleggjar
 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset