Endring av reguleringsplan

For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjeld same regelverk som for utarbeiding av ny plan. 

Formannskapet kan gjere vedtak om mindre endringar i reguleringsplan, eller vedta utfyllingar innanfor hovedtrekka i reguleringsplanen.

 

Med mindre endringar er det meint endringar som ikkje har nemneverdig verknad for nokon råka partar eller interesser. Dette gjeld justeringar i det som allereie ligg inne i planen, t.d arrondering av formålsgrenser, justering av linjeføringar for infrastrukturanlegg, justering av byggegrenser, frisiktsoner og liknande, men ikkje innføring av nye element.

 

Før vedtak om mindre endring i reguleringsplan, skal saka leggast fram for aktuelle styresmakter, og grunneigarar som direkte vert råka av vedtaket, skal få høve til å uttale seg.

 

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset