Parkeringskort

Parkeringskort for forflytningshemma gjev deg høve til å parkere på offentlege parkeringsplassar merka for forflytningshemma, og er meint som ein kompensasjon for tapt gangfunksjon.

Du kan få parkeringskort som bilførar eller som passasjer.

 

Parkeringskort for bilførar:

Parkeringskort vert utstedt til deg som ikkje kan gå eller har store vanskar med å bevege deg over ei viss lengde, og derfor har særleg behov for å kunne parkere nær bustad, arbeid og/eller anna aktivitet. Dette må komme fram i både søknaden din og i legeerklæringa.

 

Parkeringskort for passasjer:

Dersom du søkjer om parkeringskort som passasjer, gjeld same vilkår som bilførar, men i tillegg må du ha behov for tilsyn/regelmessig hjelp av bilførar utanfor køyretøyet. Dette må komme fram i både søknaden din og i legeerklæringa.

 

Varigheit

Parkeringsløyvet er gyldig i 2-5 år.

Når parkeringsløyvet ditt har gått ut på dato, må du søkje på nytt. 

 

Korleis søkje?

Du søker ved å bruke elektronisk skjema eller papirskjema. Saman med søknaden må du levere:

 • Legeerklæring som dokumenterer at du ikkje kan gå, eller har store vanskar med å bevege deg over ei viss lengde. Ved søknad som passasjer, må det gå fram av legeerklæringa at du har behov for tilsyn/regelmessig hjelp av bilførar utanfor køyretøyet.
 • Bilete i passfoto storleik.
 • Kopi av gyldig førarkort (dersom du søkjer som bilførar)

 

Søk om parkeringskort - Elektronisk skjema

 

Søk om parkeringskort - Papirskjema (PDF, 55 kB)

 

Legeerklæring - Word-fil (DOCX, 74 kB)

 

Servicekontoret handsamar søknaden din, ta kontakt med oss for rettleiing.

 

Forskrift og retningslinjer

Forskrift om parkeringsløyve for forflytningshemma

Retningslinjer til forskrift (PDF, 2 MB)

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset