• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Retningsliner for tildeling av tilskot frå ungdomsrådet

Skjemautfylling

Søknad om tildeling av tilskot frå ungdomsrådet

Retningsliner for tildeling av tilskot frå ungdomsrådet

Bremanger ungdomsråd har vedteke å dele ut midlar på til saman 50.000 kr pr. kalenderår til barne-/ ungdomstiltak i kommunen. 

1. Føremål
Midlane skal bidra til å styrke oppvekstmiljøet til barn og unge i målgruppa 0 - 19 år.

2. Kven kan søkje
Privatpersonar, grupper og organisasjonar, t.d. FAU og elevråd som driv barne-/ ungdomsarbeid i Bremanger kommune. Fleire kan gå saman om ein søknad.

3. Kva kan du få støtte til?

  • arrangement, aktivitetar, kurs eller liknande
  • sosiale møteplassar
  • alternative idrettsaktivitetar
  • festivalar
  • LAN
  • nyskaping

og liknande.

Midlane skal ikkje gå til ordinær drift av allereie eksisterande aktivitetar. Ein kan heller ikkje søkje tilskot til aktivitetar som allereie er gjennomført.

   4. Slik søkjer du
   Søknadar skal sendast inn via kommunen sin elektroniske søknadsportal.
   Søknadar som kjem inn etter fristen, vil ikkje bli handsama før neste runde.

   Det blir gjort to tildelingar årleg, og ein har derfor to søknadsfristar: 1. mars og 1. september.

   Det skal vere minst 25.000,- til utdeling ved kvar søknadsfrist.

   5. Vilkår 
   Bremanger ungdomsråd vil leggje vekt på følgjande ved prioritering av søknadar:

   • Ungdom skal vere med i arbeidet med planlegging og gjennomføring av tiltaket, gjerne vere dei som skriv søknaden.
   • Tiltaket skal vere tidsavgrensa og skal ikkje gå til vanleg drift.
   • Tiltaket skal vere rusfritt.
   • Private arrangørar under 18 år må ha underskrift av føresette (ein vaksen som medarrangør).
   • Maksbeløp pr søknad er 15.000,-
   • Pengane kan bli brukt til mindre eingongsinvesteringar, men skal ikkje føre til kommunale driftskostnadar.
   • Pengane kan bli brukt til leige av instruktørar til spesielle kurs eller aktivitetstiltak med tidsavgrensing.
   • Aktivitetar som treff mange vil bli prioritert.
   • Prosjektet skal være gjennomført innan same kalenderår, eller påfølgjande år som søknaden vart sendt.
   • Om tiltaket vert utsett skal dette meldast skriftleg til Bremanger ungdomsråd.
   • Dersom prosjektet vert endra vesentleg undervegs, skal det søkjast om omdisponering av tilskot.
   • Etter utført prosjekt skal søkjar sende inn ein kort rapport til Bremanger ungdomsråd.

   6. Søknaden må innehalde

   • Kven som arrangerer tiltaket/ prosjektet.
   • Kontaktperson
   • Kva er formålet med tiltaket/ prosjektet
   • Ei beskriving av prosjektet/ tiltaket (Kva, kvar, når, målgruppe og korleis kjem det barn og unge i kommunen til gode).
   • Søknadsbeløp (maks 15.000,-)
   • Budsjett

   7. Sakshandsaming
   Forvaltningslova sine reglar for sakshandsaming ligg til grunn. Søknadar er offentlege. Søknadene blir handsama av ungdomsrådet i det første møtet i ungdomsrådet etter at søknadsfristen har gått ut.

   Svar på søknaden sendast til e-post adressa som er oppgitt i søknaden.    Hjelp
    Lukk
    1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
    2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
    3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

    Bruk og utfylling

    Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

    * Betyr obligatorisk for utfylling

    Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

    Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

    Vennligst vent...

    Loader