• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon om fritak

Skjemautfylling

Søknad om fritak frå eigedomsskatt

Informasjon om fritak

Informasjon om fritak eller nedsetting/ettergjeving


I samsvar med eigedomsskattelova § 7 kan kommunestyret vedta å gje eigedomar heilt eller delvis fritak frå eigedomsskatt. Det er eit årleg vedtak som vert gjort i høve budsjetthandsaminga for komande år. Ved avslag på søknad hos kommunestyret er klagenemnd for eigedomsskatt klageinstans.

Søknadfrist for fritak etter eigedomsskattelova § 7:

For 2021 er fristen 12. april.
Frå og med skatteåret 2021 er frist 1. september året før skatteåret (ev. innvilga fritak vil
gjelde for skatteåret etter).


Fritak etter eigedomsskattelova § 7 a):

Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller
staten t.d grannahus, museum, bedehus, idrettsbygningar. Stiftinga/institusjonen skal ikkje
ha eit forretningsmessig føremål, men vera til fordel for det offentlegge og ålmenta.

I søknad må det opplysast om:
- er organisasjonen basert på “non-profit”?
- er organisasjonen/stiftinga er registrert i Brønnøysundregisteret?
- kan einkvar bli medlem i organisasjonen?
- dekker organisasjonen sine tenester eit behov hos mange av kommunen sine innbyggarar? Gagner organisasjonen/stiftinga kommunen gjennom arbeidet som vert
utført?
- er organisasjonen ein ideell organisasjon? (koda med eigen sektorkode i Brønnøysundregisteret)
- kva er formålet til organisasjonen/stiftinga?


Vilkår for å fritak etter eigedomsskattelova § 7 b)

- freda bygning/eigedom etter riksantikvaren sin kulturminnedatabase (Askeladden)
- bygningar som etter faginstans (Vestland Fylkeskommune v/ Fylkeskonservator/ Riksantikvar) si vurdering ligg tett opp til fredningsstatus, og har særleg høgt
   vernebehov. Kommunestyret er i utgangspunktet ikkje bunden av andre instansar si vurdering. Utgangspunktet for å få fritak er at bygning har historisk verde.


Etter eigedomsskattelova § 28 kan det søkjast formannskapet om nedsetting eller ettergjeving av eigedomsskatt.
Det må vera særlege grunnar som gjer det særs urimeleg at eigedomsskatten vert innkrevd.
Ettergjeving av eigedomsskatt for næringsdrivande vil normalt ikkje vere aktuelt på grunn av forbodet mot offentleg støtte.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader