• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon om ungdomsråd

Skjemautfylling

Søk om å bli medlem i ungdomsrådet

Informasjon om ungdomsråd

Har du bustadadresse Bremanger, går på vidaregåande og har lyst til å vere med å forme Bremangersamfunnet i framtida?

Les informasjonen under og søk om å få kome med!

Hausten 2022 er det val til ungdomsråd i Bremanger kommune

Kva er eit ungdomsråd?

Ungdomsrådet i Bremanger er ungdommen sitt talerør ovanfor politikarane og det skal ha ei rådgjevande rolle for kommunen.
Rådet skal representere ungdommen sine interesser i kommunen og har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld ungdom. Ungdomsrådet kan også ta opp eigne saker. I Bremanger har Ungdomsrådet talerett i kommunestyret. Kommunestyret kan gje rådet mynde til å fordele bevillingar, dei kan få i oppgåve å bestemme korleis dei skal bruke pengar, t.d. kva arrangement eller organisasjonar som skal få støtte ved delegert vedtakskompetanse.

Kven kan vere med i Ungdomsrådet?

Ungdomsrådet skal ha 7 medlemmar og medlemmane skal på valtidspunktet vere frå 13 år og ikkje ha fylt 19 år (jf. Kommunelova § 5-12, 3.avsnitt). Den som vert valt må ha adresse i Bremanger kommune, men treng ikkje å bu i Bremanger kommune. Begge kjønn skal vere representert med minimum 40%. Medlemmane i rådet blir valt for inntil to år om gangen.

Valprosessen

Kommunestyret vel medlemane i Ungdomsrådet etter framlegg frå elevråda i kommunen og samansetnaden skal vere etter følgjande fordeling:
• 1 til 2 representantar frå Svelgen oppvekstsenter
• 1 til 2 representantar frå Hauge oppvekstsenter
• 1 til 2 representantar frå Davik oppvekstsenter

I tillegg skal det vere

• 1 til 2 representantar frå ungdom i alderen 16 -19 år (ferdig med grunnskulen, ikkje fylt 19 år).
Desse må søkje om å få vere med i Ungdomsrådet. Dette gjer de ved å søkje digitalt i skjemaet her.

Søknadsfrist 01.oktober 2022


Forventningar og krav til deg som medlem i rådet

Som medlem i Ungdomsrådet forventar vi at du deltek på rådsmøta for å seie di meining. At du stiller førebudd til møta, har respekt for dei andre medlemmane og at du gjev beskjed dersom du ikkje kan kome.

Rettar og plikter som medlem i ungdomsrådet

Som medlem i Ungdomsrådet har du rett til fri frå skulen eller fri frå jobb, dekking av utgifter til reise, møtebetaling (etter det som til ei kvar tid gjeld for godtgjering i Bremanger kommune).
Som medlem i Ungdomsrådet har du plikt til å delta på rådet sine møte.

Har du spørsmål om Ungdomsrådet?
Har du spørsmål om Ungdomsrådet kan du ta kontakt med koordinator for Ungdomsrådet, Carina Solvåg:
carina.endresen.solvag@bremanger.kommune.no, mob.nr: 91 65 85 37
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader