• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Salsløyve alkohol, fast løyve

Om salsløyve

Søknadsfrist seinast 6 veker før saka skal opp til politisk behandling.

Den som vil selje alkohalhldig drikkevare, må søke kommunen om salsløyve. Løyve vert ikkje gjeve til bensinstasjon eller kiosk. Salsløyvet gjeld drikk som inneheld over 2,5 og høgst 4,7 volumprosent alkohol.

Dersom det skjer endringar i løyve må dette meldast til Bremanger kommune! Dette kan til dømes skje ved skifte av styrar og vara, endringar i driftskonsept eller endringar i eigarforhold. Meld frå på eige skjema, ny og oppdatert godkjenning vert sendt dykk.

Løyvet fell bort dersom verksemda vert overdregen til andre. Verksemda kan likevel fortsette på det tidligare løyvet i inntil tre månader. Føresetnaden er at løyvemyndigheit (kommunen) er underretta om dette. Det må søkjast om nytt løyve så snart som råd og seinast innan 30 dagar etter overtaking.

Kriterium/vilkår
Løyvesøkjar og personar som har vesentleg innflytelse på verksemda, må ha utvist uklanderleg vandel. For kvart løyve skal det utpeikast ein styrar med vara. Begge må ha bestått kunnskapsprøva om alkohollova. Dei må vere over 20 år, arbeide i verksemda og oppfylle dei krava som alkohollova stiller.
Løyve vert tildelt etter ei vurdering ut i frå skjøn.

Samarbeidspartnarar
• Vaktselskap/kontrollørar
• Lensmann/politi (skal uttale seg om søkar og sentrale personar sin vandel)
• Skatteetaten (skal kontrollere/uttale seg om at løyvehaldar overheld skatte-, avgifts- og rekneskapslova)
 NAV-Sosialtenesta (skal uttale seg om søknaden ut frå eit sosialt og helse perspektiv)

Regelverk:

Lov om omsetjing av alkoholhaldig drikk (alkohollova)

Lov om serveringsverksemd (Serveringslova)

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningslova)

Handbok i alkohollova (Helsedirektoratet)

Forskrift om omsetnad av alkoholhaldig drikk (Alkoholforskrifta)

 

Gruppe

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader

Skjemaeigar: Bremanger kommune | Telefon 57796300 | E-post: post@bremanger.kommune.no