• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Skjenkeløyve alkohol, fast løyve

Informasjon

Søknadsfrist seinast 6 veker før møte i Kommunestyret! Sjå møteplan her.

Personar eller verksemder som ønskjer å drive serveringsstad som skal skjenke alkoholhaldig drikk, må søke om skjenkeløyve.
Endringar i eit løyve kan skje fleire gongar, dette kan skje for eksempel ved skifte av styrar og vara for løyvet, endringar i driftskonsept og endringar i eigarforhold. Slike endringar krev ofte ny godkjenning, eventuelt nytt løyve.

Løyvet fell bort ved overdraging av verksemd! Verksemda kan likevel fortsette på det tidlegare løyvet i inntil tre månader. Føresetnaden er at løyvemyndigheit (kommunen) er gjort merksam på dette og at det vert søkt om nytt løyve så snart som mogleg og seinast innan 30 dagar etter overdraginga.

Løyvet kan gjelde:

  • Alkoholhaldig drikk gruppe 1 (over 2,5 volumprosent alkohol) med høgst 4,7 volumprosent alkohol
  • Alkoholhaldig drikk gruppe 1 og 2 (lågare alkoholinnhald enn 22 volumprosent)
  • All alkoholhaldig drikk inkl. gruppe 3 (høgare alkoholinnhald enn 22 volumprosent)

Målgruppe

Skjenkeløyve kan søkast av personar eller verksemder som ønskjer å skjenke alkoholhaldig drikk.

Kriterium/vilkår

Skjenkeløyve kan ikkje gjevast åleine, det må også føreligge eit serveringsløyve. Løyvesøkjar og personar som har vesentlig innflytelse på verksemda, må ha utvist uklanderlig vandel.
For kvart løyve skal det utpeikast ein styrar med vara knytt til skjenkestaden. Styrar og vara må begge ha bestått kunnskapsprøva om alkohollova. Begge må vere over 20 år og arbeide i verksemda. Dei må oppfylle krava som er sett i alkohollova (og serveringslova).

Etablerarprøva

Alle som vil verte godkjent som dagleg leiar/styrar ved verksemder som har, eller skal søke om skjenkeløyve/serveringsløyve, må ha avlagt og bestått etablerarprøva.
 
Pris for tenesta

Alle som har eit sals- eller skjenkeløyve skal kvart år betale eit gebyr til kommunen, jfr. alkohollovens § 1-7. Gebyret skal reknast på grunnlag av forventa omsett mengde alkoholhaldig drikk.

Samarbeidspartar

Vaktselskap/kontrollørar
Lensmann/politi (skal uttale seg om søkjaren og sentrale personar sin vandel)
Mattilsynet (kontrollerar hygienen i lokala, spesielt kjøkken- og toalettforhold)
Skatte- og avgiftsmyndigheitene (kontrollerar/uttalar seg om løyvehavar føl skatte-, avgifts- og rekneskapslover)
Nav sosialtenesta

Brosjyre:
Kunnskapsprøve - informasjon frå helsedirektoratet

Regelverk:
Lov om omsetjing av alkoholhaldig drikk (alkohollova)

Lov om serveringsverksemd (Serveringslova)

Forskrift om omsetnad av alkoholhaldig drikk (Alkoholforskrifta)

Handbok i alkohollova (Helsedirektoratet)

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader