Vatn og avlaup

Kommunen har i hovudsak ansvaret for vassforsyning og avlaupshandtering i regulerte område.

Det omfattar anlegg, drift og vedlikehald av hovudleidningar for drikkevatn og avlaupsvatn, pumpestasjonar og reinseanlegg.

Tenesten skal drivast etter sjølvkostprinsippet, og alle kostnader knytt til bygging, opprusting, drift og vedlikehald av anlegga skal finansierast av abonnentane gjennom vass- og avlaupsgebyr og tilknytingsgebyr.

Ved akutt brot på vassforsyninga utanom ordinær arbeidstid ringjer du vakttelefonen på
tlf.  95 98 29 99
.

 

Kommunen har fleire roller innan vass- og avlaupsområdet:

 • Kommunen har plikt til å sørgje for tilfredsstillande vassforsyning i samsvar med gjeldande lovverk, drifte og vedlikeholde offentlege transport- og reinsesystem for avlaupsvatn og sørgje for tøming av private slamavskiljarar/tette tankar.
  For tøming av slamavskiljarar har vi avtale med privat operatør, Miljøservice AS.

 • Ureiningsmynde for utslepp av avlaupsvatn og ved handsaming av søknader om utsleppsløyve ansvar for å stille nødvendige krav for å hindre at miljøet blir skadelidande.

 • Som anleggseigar er kommunen også potensiell ureinar, og må på same måte som privatpersonar og næringsverksemder rette seg etter dei krav som fylgjer av lover, forskrifter og løyve.
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset