Private slamavskiljarar

Kommunen pliktar å sørgje for tøming av private slamavskiljarar, jf. ureiningslova §26.

Kommunen har avtale med Miljøservice/Septik24 om tøming av private slamavskiljarar/septiktankar. Dei sender skriftleg varsel til husstandane før tøming.

 

For ordinære bustader er det krav om slamtøming kvart 2. år, og desse fekk sist tøming i 2014. For fritidsbustader er det krav om tøming av slamavskiljar kvart 4. år. Dette er minimumskravet etter forureiningsforskrifta §12-13, 2.ledd.

 

Kostnaden med tenesten vert fordelt over 2 år for bustadar og 4 år for fritidsbustad, så det vert kravd inn gebyr årleg, også dei åra det ikkje er slamtøming.

Der fleire husstandar delar tank, andre tankstorleikar etc. kan tømefrekvensen avvike frå dette.

 

Dersom Miljøservice møter opp på eigedomen, men av ulike grunnar ikkje får gjennomført slamtøming (tank ikkje påvist/avdekka, abonnent nektar tøming etc.), må kommunen betale same sats som for tøming. Kommunen fakturerer då abonnenten same årsgebyr som om tanken var blitt tømd.

 

Dersom eit bustadhus vert ståande tomt for ein lenger periode (2 år eller meir) kan det gjevast fritak frå slamtøming. Det må då sendast skriftleg søknad til kommunen på førehand.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset