Deling av eigedom/omdisponering av dyrka mark

Dyrka og dyrkbar jord er ein grunnleggjande ressurs for å sikre matforsyninga på kort og lang sikt, og vert ivareteken gjennom jordlova. 

Dersom eigaren av ein landbrukseigedom ynskjer å bruke dyrka jord til anna enn jordbruksproduksjon, må det søkjast om løyve til dette.
Det same gjeld dersom eigaren av ein landbrukseigedom ynskjer å overdra deler av eigedomen, t.d ein tomt, til nokon andre. Dette krev i tillegg løyve etter plan- og bygningslova, og kommunen samordnar handsaminga etter begge lovene.

Søknad om omdisponering av dyrka mark eller samtykkje til deling av landbrukseigedomar skal sendast til kommunen for handsaming og avgjerd. Kommunen sitt vedtak kan klagast til Fylkesmannen.
 

Kontaktpersonar

Rådgjevar jordbruk
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset