Generelt

Ved nybygg, tilbygg, endring eller riving, og ved terrenginngrep som t.d fylling, forstøtningsmur, molo etc. må du ha løyve frå kommunen som bygningsstyresmakt.

Kommunen skal gjennom byggesakshandsaminga ettersjå at reglane i plan- og bygningslova vert haldne, at reguleringsplanar vert fylgt og elles legge til rette for at arealbruk og utbygging skjer i samsvar med både den enkelte og samfunnet sine interesser.

 

Før du set i gang med bygging eller anleggsarbeid må du forsikre deg om at det planlagde tiltaket er i samsvar med vedtekne reguleringsplanar og kommuneplan. Dette gjeld alle tiltak, også dei som er unnateke søknadsplikt etter plan- og bygningslova.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen

 •  
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset