Bålbrenning

Brannvesenet ønskjer at ein melder frå til 110-sentralen ved all bålbrenning for å unngå unødige utrykkingar. Meld frå til Brannvesenet og 110-sentralen på tlf 57 75 14 00 eller til Alarmsentralen her.

"Lov om Brannvern m.m." forbyr all bruk av bål og annan brenning i  skog og mark i perioden 15/4-15/9. Definisjonen  "skog og mark" reknast normalt som utanfor eigen hage eller innmark.

 

Det kan gjevast dispensasjon til å brenne bål i perioden 15/4-15/9 ved skriftleg søknad til Brannsjefen. Ved ønskje om brenning av jonsokbål skal det sendast e-post til brannsjefen i god tid i førevegen.
E-post: brannogberedskap@kinn.kommune.no 

 

Ved brenning av bål må ein vere klar over at all bålbrenning skjer på eige ansvar. Sjølv om brenninga skjer i perioden 16. september til 14. april må ein likevel vere merksam på at Brannsjefen kan leggje ned forbod mot brenning også i denne perioden, dersom det til dømes er tørke eller mykje vind. Er du i tvil, ta alltid kontakt på 57751400.

 

Ved brenning av hageavfall og beiteområde skal dette skje under kontinuerleg vakthald til alt er sløkt og det skal oppgjevast kontaktperson med telefonnummer. Det skal ikkje brennast etter mørkets frambrot og ved brenning av hageavfall skal det vere lagt frem eigna sløkkeutstyr.

 

Brenning av avfall er etter ureiningslova forbode med mindre ureininga frå forbrenninga kan sjåast på som "vanleg" ureining frå bustad eller primærnæring. Med "vanlig" ureining meinast til dømes halmbrenning i jordbruket, flatebrenning i skogbruket, bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall.

 

Ulovleg avfallsbrenning kan medføre at kommunen reagerer med ein eller fleire av følgjande reaksjonsformer: 
-    Gir pålegg om sløkking eller at kommunen på ansvarleg si rekning sløkkjer og rydder opp.
-    Ilegging av ureiningsgebyr til staten.
-    Melder saka til politiet.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset