Brannvern i Bremanger kommune

Brannvernet i Bremanger er eit samarbeid mellom Flora og Bremanger brannvesen.

Melding om brann eller ulukker skal skje på tlf. 110.
Andre samtaler med brannvesenet på tlf 57 79 63 00 (Rådhuset) eller på brannvakt telefon 95 98 29 99.

Bålbrenning:

Det er forbode å brenne bål i skog og mark i tida 15.april til 15.september.

Vis omsyn til grannar, og kontakt brannvakt på tlf. 95 98 29 99 før bål vert tende. Brenning av avfall er ikkje lovleg. Av helseomsyn er det forbod mot brenning som sjenerer andre.

 

Brannfarleg vare:

Lagring av brannfarlege varer er anten søknadspliktig eller meldepliktig. Lagring i hus der det er folk bør unngåast uansett mengde. Ta kontakt med brannsjefen for nærare informasjon.

Feiing:

Feiaren skal kontrollere og feie piper og kanalar i samsvar med brannlova og feieforskrifter. Han skal også føre tilsyn med fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygningar og brannvarslar/slukkeutstyr.

Kurs og opplæring:

Brannvesenet driv tilleggstenester som sal av ulike typar kurs innan brann og redning til andre kommunar og næringslivet.


Kurs som brannvesenet tibyr er m.a brannvernleiarkurs, rømningsøving, varme arbeid mm., og ein kan også tilby kurs tilpassa dykkar behov.


Ta kontakt med Eivind Ask på tlf. 57 75 60 35 for meir informasjon.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen

 •  
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset