Endring av reguleringsplan

For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjeld same regelverk som for utarbeiding av ny plan. 

Formannskapet kan gjere vedtak om mindre endringar i reguleringsplan, eller vedta utfyllingar innanfor hovedtrekka i reguleringsplanen.

 

Med mindre endringar er det meint endringar som ikkje har nemneverdig verknad for nokon råka partar eller interesser. Dette gjeld justeringar i det som allereie ligg inne i planen, t.d arrondering av formålsgrenser, justering av linjeføringar for infrastrukturanlegg, justering av byggegrenser, frisiktsoner og liknande, men ikkje innføring av nye element.

 

Før vedtak om mindre endring i reguleringsplan, skal saka leggast fram for aktuelle styresmakter, og grunneigarar som direkte vert råka av vedtaket, skal få høve til å uttale seg.

 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset