Søkje om reduksjon i betalinga

Informasjon om moderasjonsordningar i foreldrebetalinga i barnehagane.

I statsråd 17.4.2015 vart det vedtatt ny forskrift om foreldrebetaling for barnehageplass. Dette er heimla i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager, under § 3. Moderasjonsordninger.

 

Den nye nasjonale ordninga seier at ingen hushald skal betale meir enn 6 % av inntekta si for ein barnehageplass. I 2016 betyr dette at føresette som har samla inntekt på under kr. 486 750,- kan søkje kommunen om reduksjon i foreldrebetalinga.

 

Frå 1. august gjeld også ordninga med gratis kjernetid for 3-,4- og 5-åringar, samt barn med utsett skulestart. Dersom desse bur i hushald med lav inntekt, under kr 417 000,- har dei rett til 20 timar gratis opphaldstid i barnehagen pr. veke i barnehageret 2016/2017.

 

Ved søknad for begge ordningane må det sendast dokumentasjon av samla inntekt, dvs. den samla skattepliktige kapital- og personinntekta til hushaldet. Som eit hushald gjeld ektefeller, registrerte partnarar og sambuarar. (Som sambuarar vert rekna to ugifte personar som er over 18 år og bur saman, og som har budd saman i eit ekteskapsliknande forhold i minst 12 av dei siste 18 månadene, eller har felles barn).

 

Søkjar kan legge fram anna dokumentasjon for inntekt, eller søkje undervegs i året dersom det er vesentleg eller varig endring i inntekta til hushaldet.

 

Som hovudregel gjeld søknaden for eitt år av gangen for begge ordningane. Dersom inntekta likevel endrar seg vesentleg i perioden, og de ikkje lenger har rett på reduksjon i foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid, må de straks og utan opphald gje melding til kommunen om dette.

 

Føresette kan søkje til kommunen.
Sjølvmeldinga må leggast ved som dokumentasjon.
Søknadsskjema finn de her. (PDF, 88 kB)

 

Søknaden vert å sende til:
Bremanger kommune
Kommunalsjef for oppvekst
Postboks 104
6721 Svelgen

 

Søknadsfrist er 15.08.2017 for barnehageåret 2017/2018.

Publisert av Stine Senneset. Sist endra 22.08.2017

Kontaktpersonar

Kommunalsjef oppvekst

Held til i 3.etg på rådhuset.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen

 •  
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset
Login for redigering