Søkje om reduksjon i betalinga

Informasjon om moderasjonsordningar i foreldrebetalinga i barnehagane.

I statsråd 17.4.2015 vart det vedtatt ny forskrift om foreldrebetaling for barnehageplass. Dette er heimla i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager, under § 3. Moderasjonsordninger.

 

Reduksjon i foreldrebetalinga

Den nye nasjonale ordninga seier at ingen hushald skal betale meir enn 6 % av inntekta si for ein barnehageplass. I 2019 betyr dette at føresette som har samla inntekt på under 541 500 kroner kan søkje kommunen om reduksjon i foreldrebetalinga. Frå august 2019 kan føresette som har samla inntekt på under 557 242 kroner søke om redusert foreldrebetaling. 

 

Gratis kjernetid

Frå 1. august 2016 gjaldt også ordninga med gratis kjernetid for 3-,4- og 5-åringar, samt barn med utsett skulestart. Dersom desse bur i hushald med lav inntekt, under 533 500 kroner  (frå 01. august 2018) har dei rett til 20 timar gratis opphaldstid i barnehagen pr. veke i barnehageåret 2018-2019.

Frå 01. august 2019 blir inntektsgrensa for å søke den nasjonale ordninga (gratis kjernetid) endra frå 533 500 kroner til 548 500 kroner per år, og den blir utvida til å gjelde også for 2-åringar. Inntektsgrensa blir fastsett i tråd med forskrift om foreldrebetaling i barnehagar. 

 

Korleis søke?

Ved søknad for begge ordningane må det sendast dokumentasjon av samla inntekt, dvs. den samla skattepliktige kapital- og personinntekta til hushaldet. Som eit hushald gjeld ektefeller, registrerte partnarar og sambuarar. (Som sambuarar vert rekna to ugifte personar som er over 18 år og bur saman, og som har budd saman i eit ekteskapsliknande forhold i minst 12 av dei siste 18 månadene, eller har felles barn).

 

Søkjar kan legge fram anna dokumentasjon for inntekt, eller søkje undervegs i året dersom det er vesentleg eller varig endring i inntekta til hushaldet.

 

Som hovudregel gjeld søknaden for eitt år av gangen for begge ordningane. Dersom inntekta likevel endrar seg vesentleg i perioden, og de ikkje lenger har rett på reduksjon i foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid, må de straks og utan opphald gje melding til kommunen om dette.

 

Føresette kan søkje til kommunen. Sjølvmeldinga må leggast ved som dokumentasjon.
Søknadsskjema finn de her. (PDF, 107 kB)

 

Søknaden vert å sende til:
Bremanger kommune
Kommunalsjef for oppvekst
Postboks 104
6721 Svelgen

 

Søknadsfrist for nytt barnehageår er 30.06.
Søknadar som kjem inn etter søknadsfrist vert innvilga f.o.m neste heile månad. T.d. søkjer ein 5. sept. blir reduksjon gjeve frå 01. oktober, om den vert innvilga.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset