Søk om reduksjon i betalinga

Informasjon om moderasjonsordningar i foreldrebetalinga i barnehagane.

I statsråd 17.4.2015 vart det vedtatt ny forskrift om foreldrebetaling for barnehageplass. Dette er heimla i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager, under § 3. Moderasjonsordninger.

 

Reduksjon i foreldrebetalinga

I følgje «Forskrift om foreldrebetaling i barnehager» av 17.04.2015 skal ingen hushald skal betale meir enn 6 % av inntekta si for ein barnehageplass. Fom 01.01.2021 betyr dette at føresette som har samla inntekt på under kr. 592 074,- kan søkje kommunen om reduksjon i foreldrebetalinga.

 

Gratis kjernetid

2-, 3-, 4- og 5-åringar, samt barn med utsett skulestart, kan få gratis kjernetid (20 timar gratis opphaldstid i barnehagen pr. veke) dersom desse bur i hushald med lav inntekt, frå 01.08.21 under 583 650 kroner. Inntektsgrensa blir fastsett i tråd med forskrift om foreldrebetaling i barnehagar.

 

Korleis søkje?

Ved søknad for begge ordningane må det sendast dokumentasjon av samla inntekt, dvs. den samla skattepliktige kapital- og personinntekta til hushaldet. Som eit hushald gjeld ektefeller, registrerte partnarar og sambuarar. (Som sambuarar vert rekna to ugifte personar som er over 18 år og bur saman, og som har budd saman i eit ekteskapsliknande forhold i minst 12 av dei siste 18 månadene, eller har felles barn).

 

Søkjar kan legge fram anna dokumentasjon for inntekt, eller søkje undervegs i året dersom det er vesentleg eller varig endring i inntekta til hushaldet.

 

Som hovudregel gjeld søknaden for eitt år av gangen for begge ordningane. Dersom inntekta likevel endrar seg vesentleg i perioden, og de ikkje lenger har rett på reduksjon i foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid, må de straks og utan opphald gje melding til kommunen om dette.

 

Føresette kan søkje til kommunen. Sjølvmeldinga må leggast ved som dokumentasjon.

Logg inn på www.vigilo.no. Gå til «Logg inn OAS». Vel Bremanger kommune. Innlogging skjer ved bruk av ID-porten. Inne i løysinga vil du få ei oversikt over alle dine barn som er knytt til skule og/eller barnehage i Bremanger kommune. Klikk på ditt namn (oppe til høgre) for å kome til profilkort for føresette. Klikk på «Søknad om redusert betaling» i menyen. Klikk «Søk om redusert foreldrebetaling» for å starte søknadsprosessen. Etter at søknaden er sendt inn så vil du finne oversikt og status på søknaden din inne på profilkortet ditt (same plass som du søkte).

 

Søk om reduksjon

 

Søknadsfrist for nytt barnehageår er 30. juni.
Søknadar som kjem inn etter søknadsfrist vert innvilga f.o.m neste heile månad. T.d. søkjer ein 5. sept. blir reduksjon gjeve frå 01. oktober, om den vert innvilga.

Kontaktpersonar

Utviklingskoordinator oppvekst
 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset