Prisar og betalingsreglement

Foreldrebetaling i dei kommunale barnehagane følgjer bestemmingane i forskrift om foreldrebetaling. Den kan du sjå nedst på sida.

Prisane trer i kraft den 15. august 2019.

 

Tal dagar pr. veke

Plass-storleik

Betaling pr. månad

5 dagar

100 %

   3 040 kr

4 dagar

80 %

 2 638 kr

3 dagar

60 %

 2 098 kr

 

 

Søskenmoderasjon i barnehagen

 • For barn nr. 2 vert det gjeve 30 % søskenmoderasjon av betalingssatsen
 • For barn nr. 3 vert det gjeve 50 % søskenmoderasjon av betalingssatsen

 

Reduksjon i foreldrebetaling

 

I flg «Forskrift om foreldrebetaling i barnehager» av 17.04.2015 skal ingen hushald skal betale meir enn 6 % av inntekta si for ein barnehageplass. I 2019 betyr dette at føresette som har samla inntekt på under 541 500 kroner kan søkje kommunen om reduksjon i foreldrebetalinga. Frå august 2019 kan føresette som har samla inntekt på under 557 242 kroner søke om redusert foreldrebetaling.

 

Frå 1. august 2016 gjaldt også ordninga med gratis kjernetid for 3-,4- og 5-åringar, samt barn med utsett skulestart. Dersom desse bur i hushald med lav inntekt, under 533 500 kroner  (frå 01. august 2018) har dei rett til 20 timar gratis opphaldstid i barnehagen pr. veke i barnehageåret 2018-2019.

 

Frå 01. august 2019 blir inntektsgrensa for å søke den nasjonale ordninga (gratis kjernetid) endra frå 533 500 kroner til 548 500 kroner per år, og den blir utvida til å gjelde også for 2-åringar. Inntektsgrensa blir fastsett i tråd med forskrift om foreldrebetaling i barnehagar. 

 

 

Meir informasjon og mogelegheit for å søkje finn du her.

 

Spørsmål i høve rekning

Kontakt Geir Holthe på e-post : geir.holthe@bremanger.kommune.no eller telefon 91914034.

 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset