Eigedomsskatt

Bremanger Kommunestyre har vedteke utskriving av eigedomsskatt for 2018.
For bustad og fritid vert botnfrådrag pr. bueining sett til kr 250.000,- og skattesats til 4,0 promille.
Nærig samt Verk og bruk har skattesats 7,0 promille.

Eigedomsskattelista vert lagt ut til offentleg gjennomsyn på Rådhuset i Svelgen i 3 veker frå 1. mars 2018.
Lista syner alle skattepliktige eigedomar gjennom matrikkelnummer, skattetakst, skattesats og utrekna skattesum.

 

Klagefristen er 6 veker frå kunngjeringsdato. Klagefrist: 13 april 2018

 

Søksmål om gyldegheit av vedtak kan ikkje reisast utan at klageadgong vert nytte
jfr, forvaltingslova § 27 b.

 

Klage på fastsett eigedomsskattetakst kan fremjast kvart år i samband med den årlege utskrivinga av eigedomsskatt, dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare år.

 

Klagen må sendast skriftleg til eigedomsskattekontoret innan 6 veker.

 

Skattesetel med berre ei side er etter formuesgrunnlag frå Skatteetaten.


Eventuell klage på takst etter formuesgrunnlag skal rettast til skatteetaten - www.skatteetaten.no

Pr e-post:    http://www.skatteetaten.no/Sendepost
Pr telefon:  800 80 000
Pr post:     Skatt Vest, Postboks 8103, 4068 Stavanger


Meir informasjon finn du på: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/tema-og-fradrag/Bolig/Kommunal-eiendomsskatt/

 

Skattesetel med fleire sider syner kommunale takstar.

Eventuell klage etter kommunale takster skal rettast til eigedomsskattekontoret.
Klage skal sendast skriftleg pr. e-post til eigedomsskattekontoret innan 6 veker frå kunngjeringsdato
eller frå det tidspunkt skattesetelen vert utsendt.

 

Det kan ikkje klagast på same grunnlaget meir enn ein gong.

 

Pr e-post:  eskatt@bremanger.kommune.no
Pr post:  Bremanger kommune, Postboks 104,  6721 Svelgen

 

 

Konsesjonspliktige eigedomar. 

Eigedomar med konsesjonsplikt har fått reduksjon i eigedomsskatten på 50%.
Bruk som er konsesjonspliktige iht andel av felles utmark vil ikkje framkomme av listene frå Norsk eigedomsregister.  Eigar plikatar sjølv å levere dokumentasjon til Bremanger Kommune for å få rett til reduksjon i eigedomsskatten

 

 

Utsetting, nedsetting eller ettergjeving av eigedomsskatt

Skattytar kan søkje skatteinnkrevjaren om kortvarig utsetjing med betaling av utlikna eigedomsskatt, og formannskapet om langvarig utsetting, nedsetting eller ettergjeving. 

 

Ein grunn til nedsetting eller ettergjeving kan være at skattyter på grunn av sjukdom har fått reduserte inntekter og i tillegg ikkje har formue å betale eigedomsskatten med. Eit anna eksempel kan være brann eller annen øydelegging av bygningen før omtaksering. Utsetting kan for eksempel være aktuelt til eit dødsbu er overtatt til privat skifte eller det er opna offentleg skifte.

 

* Heimel i lov av 1975-06-06 nr 29, Lov om eigedomsskatt til kommunane § 15,

Kontaktpersonar

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset