Ved tilsetjing

Kontrakt

Det skal ligge føre skriftleg kontrakt med alle tilsette. Kontrakta regulerar arbeidsforholdet og skal blant anna seie noko om kor mykje arbeidstakar skal jobbe, kva lønna er og kva slags arbeidsoppgåver som skal utførast. På www.arbeidstilsynet.no ligg det forslag til standardkontrakter på fleire språk. Minstekrava til innholdet i kontrakta er regulert i arbeidsmiljølova  § 14-6.

 

Arbeidstakerregisteret (Aa-registeret)

Alle arbeidstakerar, med nokre få unntak, skal meldast  inn i Aa-registeret. Innmeldinga skal skje seinast fredagen etter at arbeidsforholdet starta, vart endra eller opphørte. Endringar blir gjort  på www.altinn.no.

Obligatorisk tenestepensjon (OTP)

OTP skal sikre arbeidstakarane sin  alderspensjon.

Verksemda må opprette OTP når (jf OTP-loven § 1):

 1. minst to personar i foretaket, begge har ei arbeidstid og lønn som utgjer 75 prosent eller meir av full stilling
 2. minst ein arbeidstakar utan eigarinteresse i foretaket  har ei arbeidstid og lønn i foretaket som utgjer 75 prosent eller meir av full stilling, eller
 3. personer i foretaket som kvar har ei arbeidstid og lønn som utgjer 20 prosent eller meir av full stilling, og som tilsaman utfører arbeid som tilsvarer minst 2 årsverk.

Dersom du er usikker på om bedrifta di er pliktig til å opprette OTP,  ta kontakt med Finanstilsynet. Telefon: 22 93 98 00 E-post: post@finanstilsynet.no

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset