Unntak frå trekkplikt

Det er unntak frå plikta til å foreta forskotstrekk for små lønnsutbetalingar.

 

Du kan unnlate å trekkje skatt dersom:

 • lønna til en person ikkje overstig 1 000 kroner i oppgjersperioden
 • samla forskotstrekk i oppgjersperioden ikkje overstig 200 kroner 
 • lønnsutbetalinga utgjer totalt 4 000 kroner eller mindre i løpet av inntektsåret og utbetalinga gjeld  arbeid i arbeidsgjevae sin heim eller fritidsbustad.
   

Det er spesielle bestemmelsar for forskotstrekk i naturalytingar (f.eks. fri kost og losji) og utgiftsgodtgjersler (f.eks. bilgodtgjerdsle). Skatteoppkrevarkontoret kan gje nærare opplysningar om reglane om forskotstrekk i naturalytingar og utgiftsgodtgjersler.

 

Kontaktpersonar

Skatteoppkrevjar
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset