Organisasjonsformer

Aksjeselskap (AS)

Kjenneteiknet på aksjeselskap er at det økonomiske ansvaret er begrensa til innskutt aksjekapital. Aksjeselskapet er eit eige rettssubjekt.

Alle aksjeselskap er underlagt  reglane som kjem fram i aksjeloven.

Aksjeselskap får utskriven forskotsskatt som har betalingsforfall 15. februar og 15. april . Skatt Vest kan svare på  spørsmål vedkomande endring av forskotsskatten.

 


Enkeltmannsforetak (personleg næringsdrivande)

Personleg næringsdrivande (enkeltmannsforetak) er ei organisasjonsform der du personleg står ansvarleg for næringsverksemda. Du vil med andre ord ha fullt økonomisk ansvar for verksemda si gjeld.

Skattemessig blir drifta  i enkeltpersonforetaket likna saman med eigaren personleg.  Nettooverskotet er skattepliktig (nettotap er fradragsberettiga) saman med eigaren sine  andre inntekter.

Innehavar av enkeltmannsforetak må betale forskotsskatt. Forskotsskatten forfell til betaling i fire like store terminar (15.mars, 15. mai, 15. september og 15. november) og blir utskriven av skatteetaten. For få endra forskotsskatten må du ta kontakt med Skatteetaten,sjå her.


NUF (norsk registrert utenlandskforetak)

NUF har dei same plikter og fristar som eit aksjeselskap. Forskjellen er at aksjekapitalen som utgangspunkt er noko  lavare.


Privat arbeidsgjevar

Du er privat arbeidsgjevar dersom du i eigenskap av privatperson engasjerer ein arbeidstakar til å utføre enkle oppdrag heime hos deg.  Eksempel på dette er:  Dagmamma/au pair, maling v hus/skifting av bordkledning etc.

Ein privat arbeidsgjevar plikter å søge for at lønnsutbetaling/tilhøyrande forskotstrekk blir innrapportert til skattemyndighetene.  Dette blir gjort på eigen oppgjersblankett (RF-1049) som du finn her. Blanketten skal leverast til Skatteoppkrevjaren, skattetrekket skal betalast inn så snart utlønning er gjennomført.  Oppgjersblanketten fungerer som både terminoppgåve og lønns- og trekkoppgåve.

 

Kontaktpersonar

Skatteoppkrevjar
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset