Næringsfondet

 

Næringsfondet skal nyttast til næringsføremål i samsvar med kommunen sin Strategiske næringsplan, m.a. til tilrettelegging for næringsutvikling i regi av kommunen, stadsutvikling og ulike typar utviklingsarbeid. Fondet kan og nyttast til bedriftsstøtte og til kommunale investeringar i varige driftsmidlar.

Det er utarbeidd eigne retningsliner for bruk av næringsfondet og retningsliner for tildeling av tilskot til kulturelle aktivitetar.

Kontaktpersonar

Rådgjevar næring / Eigedomsskatt / Reiseliv
Kommunedirektør
 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset