Listeforslag

Frist for å levere inn liste til kommunestyrevalet er 1. april 2019 klokka 12.00. 

Denne fristen kan ikkje overskridast. 
 

Desse kan stille liste:


Alle registrerte parti som fekk minst 500 røyster i eitt fylke, eller 5.000 røyster på landsbasis ved førre stortingsval, kan stille liste under forenkla reglar. Listene skal vere underskrivne av to styremedlemmer i lokalavdelinga.
Andre parti eller grupper må samle underskrifter for å få stille liste. Listeforslaget må ha så mange underskrifter at det utgjer 2 prosent av innbyggarane med røysterett ved førre kommunestyreval. I Bremanger vil det då vere nødvendig med minst 75 underskrifter.


 
Slik skal lista sjå ut:


Lista skal ha eit namn som viser kva parti eller gruppe forslaget går ut frå. Den må ikkje kunne forvekslast med andre grupper eller parti. Registrerte parti må bruke sitt registrerte namn.
Lista skal ha minst 7 kandidatar og maks 29(23 kommunestyrerepresentantar + 6).
Inntil fire av dei øvste kandidatane kan førehandprioriterast. Det betyr at dei får eit stemmetillegg på 25 prosent. Desse namna skal stå med utheva skrift.
Alle kandidatar må førast opp med førenamn, etternamn og fødselsår. Det er opp til forslagsstillarane om dei vil legge til bustad og/eller stilling. Dette må i så fall gjerast for alle kandidatane.
Kadidatar på lista må ha røysterett i kommunen, dei må ha fylt 18 år innan utgongen av valåret og vere folkeregistrert med bustadadresse i kommunen. 
Fødselsdatoen til alle kandidatane må ligge ved lista slik at valstyret kan kontrollere identiteten og om dei kan velgast.

Bruk gjerne malane som Valdirektoratet har utarbeida. Dei finn de her. Det gjer det lettare både for dei som skal levere liste og dei som skal handsame og godkjenne etter innlevering.


 
Samle underskrifter:


For å skrive under på eit listeforslag må ein kunne røyste ved valet i Bremanger  kommune. Ein kan som forslagsstillar berre skrive under på eitt listeforslag, men det bind ikkje underskrivaren til å røyste på denne lista ved valet. Det er mogleg å vere både kandidat på lista og forslagsstillar. Ein kan òg stå som kandidat på ei liste og stå som forslagstillar på ei konkurrerande liste. Listene med underskrifter er underlagt teieplikt.
Listeforslaget må innehalde kandidatnamn slik at den som skriv under veit kven som stiller til val for lista.
Valmyndigheitene kontrollerer identiteten til underskrivarane, om dei har røysterett ved valet og om dei eventuelt har skrive under på fleire listeforslag.


 
Endring av listeforslag:

 
Dei som leverer listeforslaget (tillitsvalde) kan fritt endre listeforslaget fram til fristen for innlevering. For registrerte parti vil det vere to styremedlem i lokalorganisasjonen som er tillitsvalte. Heile styret vil vere rekna som tillitsutvalet.
Lister som går ut frå uregistrerte grupper må vere påført namn på tillitsvald og vara. Den bør også ha namnet på dei som er i tillitsutvalet.
 
For meir informasjon om korleis ein stiller lister og utforminga av disse, sjå Valhandboka (særleg kapittel 7)utgitt av Kommunal og moderniseringsdepartementet og Vallova med forskrifter.
 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset