Steinbrot Aksla, Hennøya

 

Bremanger formannskap har jfr plan- og bygningslova § 12-9, sak FSK-022/17 den 17.02.17 vedteke planprogram for detaljreguleringsplan med konsekvensutgreiing for steinbrot på Aksla, Hennøya, planid 1438.2016.03.

 

I konsekvensutgreiinga skal tema som landskapsbilete, nærmiljø og friluftsliv, natur- og kulturmiljø og naturressursar ha fokus, og det skal utarbeidast ROS-analyse (risiko- og sårbaranalyse), der m.a. ureining og skredfare inngår.

 

Vedtak av planprogrammet, ilagmed vedlegg oppsummering og vurdering av merknader, viser korleis innkomne merknader er handsama, og blir sendt til dei som har hatt innspel. Vedtaket kan ikkje påklagast.

 

Kontaktpersonar

Arealplanleggjar
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset