Varsel om planoppstart, Gildreneset

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – privat forslag til detaljregulering, endring av gjeldande reguleringsplan. Aktuelt planområde er del av gbnr 32/3. Tiltakshavar for planarbeidet er Gunnar Mundal.

Hovudformålet med planarbeidet er endring av friluftsområdet F2 til LNF-område, der det vert opna for etablering av naudsynte landbruksbygg på eigedomen. inkl. våningshus, løe og naust, samt tilkomstveg til gardstunet. Det totale planområdet vil utgjere om lag 85 daa. I kommuneplanen for Bremanger er området vist som noverande byggeområdet for fritidsbustader, med stadfesta reguleringsplan. I Reguleringsplan for Gildreneset hyttefelt (2009) er planområdet avsett til friluftsføremål. Aktuelt området er per i dag nytta til gardsdrift og då beiteområdet for sau, arealføremålet LNF-området vil såleis vere meir i tråd med faktisk bruk av eigedomen. 

 

Friluftsliv, Strandsone, tilkomst for ålmenta, estetikk, born og unge, Samferdsel og klimaendringar er nokre av forholda som vil bli spesielt vektlagt i planprosessen.

 

Planarbeidet er vurdert å ikkje utløyse krav om konsekvensutgreiing eller planprogram. 

 

Naboar/Partar er tilskrive med eige brev. 

 

Dei som har innspel, merknader eller spørsmål til planarbeidet kan vende seg til iVest Consult as, innan 25.01.2019 

Adr: Strandgata 15, 6905 Florø. Epost: post@ivestconsult.no Tlf. 97627000/ 96627987
 

Planområde (PNG, 560 kB)

Oversiktskart og utsnitt kommuneplan/reguleringsplan (PDF, 406 kB)

Planavgrensing (PDF, 124 kB)

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95982912
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset