Reguleringsplan Breivika

Offentleg høyring - Reguleringsplan for fv 614 Breivika.
Planid 1438.2018.01

Bremanger formannskap har i møte den 06.12.18 sak 116/18 gjort vedtak om offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for fv 614 Breivika, Svelgen, jfr pbl § 12-10.

Føremålet med planarbeidet er å heimle byggjing av gang- og sykkelveg i Breivika, ein strekning på om lag 1 km. Planen inkluderer ny avkøyrsel til Strandvegen ved båthamna, og areal for mellombels anleggs- og riggområde.

Planen kan ein også sjå i hallen på rådhuset, du kan følge lenka her eller ta kontakt med Servicekontoret på tlf. 57796300 eller e-post: post@bremanger.kommune.no for å få den tilsendt.
 

Eventuelle merknader til planen må vere skriftlege og sendast til Bremanger kommune, postboks 104, 6721 Svelgen, eller epost post@bremanger.kommune.no, innan 28.01.19.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95982912
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset