Detaljreguleringsplan for Breivika industriområde

Kva?

Bremanger kommunestyre har i sak KST-010/19 vedteke privat detaljreguleringsplan for planID 1438.2016.02 Breivika industriområde, forslagsstillar Breivika eigedom AS. Planområdet er delt i to plankart; 1 og 2. Plankart 1 omfattar ca 45 daa nedanfor fylkesveg 614 i Breivika, og plankart 2 eit areal på ca 55 daa ovanfor fv i same området. Føremålet med reguleringsplanen er å heimle utbyggjing for eksisterande akvakulturverksemd og anna industriverksemd. Eit areal på ca 40 daa er teke ut av planen, grunna konflikt med lokalitet av naturtypen ålegras-eng.

 

Kor kan du sjå planen?

 Planen kan du sjå i rådhushallen og her på hemesida til kommunen.

 

Vil du kalge?

Frist for å klage på vedtaka er 09.05.19.
Du kan sende klaga per post til Bremanger kommune, pb 104, 6721 Svelgen eller per e-post til post@bremanger.kommune.no

 

Detaljreguleringsplan Breivika industriområde
Tittel Publisert Type
Deltemarapport_Landskap

12.04.2019 Filtype
Deltemarapport_Nærmiljø og friluftsliv_2018-04-24

12.04.2019 Filtype
Detaljreguleringsplan for Breivika industriområde, planvedtak KST-010-19 den 28

12.04.2019 Filtype
Ingeniørgeologisk rapport Arealplan Breivika 2018-04-18

12.04.2019 Filtype
KU-Rapport naturmiljø sjø

12.04.2019 Filtype
plankart1-A2-L

12.04.2019 Filtype
Plankart2-A2-L (002)

12.04.2019 Filtype
Planomtale_J06_Z

12.04.2019 Filtype
Rapport KU Naturmiljø land

12.04.2019 Filtype
Reguleringsplan Breivika industriområde, planid 1438

12.04.2019 Filtype
RIG01 reguleringsplan Breivika

12.04.2019 Filtype
Ros-analyse_D04, revidert

12.04.2019 Filtype


 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset