Prosjektmidlar hausten 2022

Søknadsfristen for å søke prosjektmidlar er 1. september.

Du kan søke prosjektmidlar om du planlegg:
 

Opne, inkluderande arrangement for barn og unge
Samarbeidsprosjekt mellom profesjonelle og amatørar
Større kulturproduksjonar
Talentutvikling for barn og unge – nasjonale samlingar


Midlane blir tildelt etter søknad innan følgjande fristar: 

1. mars og 1. september


I tillegg til denne støtteordninga gjer vi årleg støtte til skulekorps, og til frivillege, ideelle organisasjonar for og med barn og unge. Det er eit kriterie at organisasjonen eller korpset har ungdommar med i styrearbeid og at halvparten av medlemmane er under 26 år.

 

Årleg støtte til skulekorps:    
25 000 kroner årleg til kvart korps.

Smalsarhorn skulemusikk, Davik musikklag, Ålfoten hornmusikk, Kalvåg skulemusikk, Bremanger skulemusikk og Svelgen skulemusikk og evt. andre som kjem til.

 

Årleg støtte til ideelle barne og -ungdomsorganisasjonar:     
10 000 kroner
Røde Kors ungdom (RØF), 4H grupper, ECCO, Barnas Turlag og evt. andre som kjem til.

 

I tillegg støttar vi Idrettslaga med gratis leige i idrettshallane.  
 

 

Kriterier for å få tilskuddet

Tilskuddet skal ikke gå til daglig drift av lag eller organisasjoner. Tilskuddet skal være et bidrag til større prosjekter som frivillige lag og organisasjoner ønsker å gjennomføre. Prosjektene skal fremme friluftsliv, fritidsaktiviteter og kulturtilbudet i kommunen.

 
Lag og organisasjoner som primært tar vare på yrkesmessige og økonomiske interesser til medlemmene, politiske partier og ungdomsorganisasjoner, samt organisasjoner der en sentral del av virksomheten er å samle inn midler til andre formål enn kultur, skal ikke være berettiget til Tilskuddet.

Øvrige kriterier for å få Tilskuddet er følgende:

 

 • Tilskuddet deles ut til frivillige lag og organisasjoner. Lag og organisasjoner med barn under 20 år skal gis prioritet.
 • Tilskuddet skal gå til aktiviteter/prosjekter som utløser aktivitet for flere barn og unge.
 • Tilskuddet skal stimulere til arbeidet i frivillige lag og organisasjoner og oppmuntre disse til positive tiltak.
 • GVAS skal omtales/merkes som sponsor når det er mottatt penger fra tilskuddsordningen.
 • Søkere må sende søknad elektronisk og innen fristen. Hovedlaget/-organisasjonen må stå som søker. Søknaden må minimum inneholde:
  •    Foreningens navn
  •    Antall medlemmer og aldersgruppe
  •    Informasjon om hovedvirksomhet
  •    Informasjon om hva ev bidrag skal brukes til

 

Søk prosjektmidlar

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset