Kulturmiljøplan

Kulturmiljøplan for Bremanger kommune 2021-2030, med handlingsdel for 2021-2024, vart vedteke av kommunestyret i Bremanger 25.03.2021.

Planen er ein tematisk kommunedelplan, med ein handlingsdel som skal rullerast årleg. Dette er den første kulturmiljøplanen for Bremanger kommune. 
Målet med planen er å formidle kunnskap om kulturmiljø og kulturminne og verdien av desse til kommunen sine innbyggjarar. Planen vil gje føringar for eigarar av kulturminne, og nyttast av forvaltninga i areal-, plan- og byggjesaker.

 

Kulturmiljøplanen skal medverke til: 

 • Auka kunnskap og medvit om kulturmiljøverdiane i kommunen, samt styrke innbyggarane si stoltheit og identitet knytt til eigen kulturarv.
 • Oversyn og verdsetting av viktige kulturminne, kulturmiljø og -landskap. 
 • Betre forvaltning av kulturmiljø blant anna gjennom bruk av plan- og bygningslova 
 • Utvikling av eit godt samarbeid mellom ulike kulturmiljøaktørar 
 • Nytte dei lokale kulturmiljøa aktivt i kommunen sitt utviklings- og verdiskapingsarbeid. 

 

Kulturmiljøplan Bremanger kommune 2021-2030 vedteken (PDF, 6 MB)

Handlingsdel til kulturmiljøplan med tiltaksplan 2021-2024 vedteken (PDF, 220 kB)

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset