Samanføying av eigedomar

To eller fleire eigedomar som ligg i samme kommune og som har same heimelshavar kan samanføyast dersom vilkåra i matrikkellova §18 og matrikkelforskrifta §43 er oppfylt.

Festetomtar kan slåast saman dersom dei ligg til, eller er utskilt frå, same grunneigedom og festekontraktene har same innhald og gjeld mellom same partar.

Samanslåing kan ikkje gjennomførast viss det vil føre til prioritetskollisjon mellom panthavarane. I kollisjonstilfelle må det tinglysast pantefråfall eller prioritetsvik på originale pantedokument samtidig med samanslåinga.

 

Kva må sendast til kommunen:

 • Krav om samanslåing (skjema)
 • Dersom prioritetskollisjon: Prioritetsvik, pantefråfall eller sletting.
 • Dersom festekontrakt, leigeavtale, forkjøpsrett: Utviding eller avgrensing av retten. Eventuell oppretting av festenummer må sendast inn før eller samtidig.

Kontaktpersonar

Leiar, plan og forvaltning
 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset