Satsar for eigenbetaling i helse og omsorg 2020

Bremanger kommunestyre vedtok i møte den 19.12.2019 å auke i betalingssatsane for omsorgstenestene.

Teneste 2020 prisar
Opphald i institusjon Vederlag

Dag eller nattopphald i institusjon

 

Frå 2019 gjeld dette dag eller nattopphald i bufelleskap.

90,-

Korttidsopphald i institusjon:

 

Habilitering/rehabilitering

 

Utgreiing/behandling

 

Anna

 

Frå 2019 gjeld dette også opphald over kortare tid på Klokkartunet og på Haugetun.

170,-
Tryggleiksalarm 329,-
Råvarepris, middag 54,-
Kjøp av alle måltid pr. døgn 159,-
Kjøp av alle måltid pr. mnd. 4 833,-
Kjøp av middag i matsal pr. mnd. 2 835,-
Kjøp av middag i matsal pr. stk 93,-
Frukost eller kvelds 39,-
Levert middag 105,-
Telefon BS - pr. mnd. 173,-
Passasjer pr. mil 30,-
Vask av private kle pr. mnd. 260,-

 

Praktisk bistand daglege gjeremål og praktisk bistand opplæring:

Inntekt = Husstanden si samla inntekt

                               Inntekt Timesats frå 1 - til og med 9 timar pr. mnd. - pr. time Frå og med 10 timar pr. mnd. - abbonement
A Minste pensjonsnivå, under 2 G: 19 716,- 210,- 210,-
B 2-3 G: 193 766,- 290 649,- (271,-) kr. 279,- kr. 2 790,-
C 3-4 G: 290 649,- 387 532,- (299,-) kr. 308,- kr. 3080,-
D 4-5 G: 387 532,- 484 415,- (367,-) kr. 378,-  kr. 3 780,-
E Over 5 G: 484 415,- (419,-) kr. 430,- (sjølvkost)  kr. 4 300,-

Tal i parantes er prisen som var for 2019. 

 

Husleiger:

 

Husleiger for servicebustadar/omsorgsbustadar vert auka med konsumprisindeksen årleg med verknad frå 01.04.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset