Satsar for eigenbetaling i helse og omsorg

Bremanger kommunestyre vedtok i møte den 17.12.2020 å auke i betalingssatsane for omsorgstenestene.

Teneste 2021 prisar
Opphald i institusjon Vederlag

Dag eller nattopphald i institusjon

 

Frå 2019 gjeld dette dag eller nattopphald i bufelleskap.

90,-

Korttidsopphald i institusjon:

 

Habilitering/rehabilitering

 

Utgreiing/behandling

 

Anna

 

Frå 2019 gjeld dette også opphald over kortare tid på Klokkartunet og på Haugetun.

170,-
Tryggleiksalarm 338,-
Råvarepris, middag 55,-
Kjøp av alle måltid pr. døgn 163,-
Kjøp av alle måltid pr. mnd. 4 963,-
Kjøp av middag i matsal pr. mnd. 2 912,-
Kjøp av middag i matsal pr. stk 96,-
Frukost eller kvelds 40,-
Levert middag 108,-
Telefon BS - pr. mnd. 178,-
Passasjer pr. mil 31,-
Vask av private kle pr. mnd. 267,-

 

Praktisk bistand daglege gjeremål og praktisk bistand opplæring:

Inntekt = Husstanden si samla inntekt

                               Inntekt Timesats frå 1 - til og med 9 timar pr. mnd. - pr. time Frå og med 10 timar pr. mnd. - abbonement
A Minste pensjonsnivå, under 2 G:  210,- 210,-
B 2-3 G:  (279,-) kr. 287,- kr. 2 870,-
C 3-4 G:  (308,-) kr. 316,- kr. 3160,-
D 4-5 G: (378,-) kr. 388,-  kr. 3 880,-
E Over 5 G:  (430,-) kr. 440,- (sjølvkost)  kr. 4 400,-

Tal i parantes er prisen som var for 2020. 

 

Husleiger:

Husleiger for servicebustadar/omsorgsbustadar vert auka med konsumprisindeksen årleg med verknad frå 01.04.

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset