Omsorgsstønad

Vi tilbyr omsorgsløn til innbyggjarar som utfører eit særskilt tyngande omsorgsarbeid.

Omsorgsløn vert å tilby når alternative kommunale helse-og omsorgstenester ikkje ivaretek hjelpebehovet.
 

Kven kan søkje?

 • Personar som bur eller oppheld seg i Bremanger kommune.
 • Peronar som yt omfattande og særskilt tyngande omsorgsarbeid av varig karakter.
 • Foreldre med barn under 18 år der omsorgsarbeidet går utover normal omsorgsplikt.
 • Den som treng omsorgen må vere registrert som innbyggjar i Bremanger kommune og også bu her.
 • Den som treng omsorgen må vere heilt avhengig av hjelp for å greie dagleglivet sine gjeremål.
 • Den som søkjer, må ha søkt om hjelpestønad først.
 • Ordninga kan verte kombinert med andre kommunale tenester.
   

Korleis søkje?


Søknad skal sendast til Sakshandsamarteamet i Bremanger kommune. Dersom du treng hjelp til å søkje,  ring  kommunen sitt servicekontor : 57 79 63 00, eller ein av sakshandsamarane i kommune på
telefon nr: 95 98 87 19 eller 95 98 29 33.

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset