Individuell plan, IP

IP skal bidra til at tenestemottakaren får eit heilskapleg, koordinert og individuelt tilpassa tenestetilbod.

Det skal sikrast at det til ei kvar tid er ein koordinator som har hovudansvaret for oppfølging av tenestemottakar.
 

Måla, ressursane og behova for tenester skal avklarast. Vidara skal det gjerast ei vurdering om tiltaka skal koordinerast.

IP skal styrke samhandlinga mellom tenesteytar og tenestemottakar og eventuelt pårørande, og etatar innan eit forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltningsnivå.

 

Kven kan søkje om IP?


Alle som har behov for koordinerte tenester etter helse- og omsorgstenestelova, spesialisthelsetenestelova og lov om psyisk helsevern har rett til å få utarbeida individuell plan, IP.
 

Korleis søkje?


Søknad skal sendast til:
Koordinerande eining v/Hege Rosvoll
Bremanger kommune
Postboks 104
6721 Svelgen.

Tlf. 959 82 933
E-post: koordinerande.eining@bremanger.kommune.no

Kontaktpersonar

Sakshandsamar og koordinator

Sakshadnsamar og koordinator for menneske med nedsett funksjonsevne.

 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset