Kommunereforma

 

Målsetting

Målet med kommunereforma er eit lokaldemokrati som kan ivareta velferd og sikre verdiskaping og trivsel. Kommunane er pålagt eit stort ansvar i prosessen, og det vert lagt opp til at alle kommunar skal gjennomføre utgreiingar, drøfte og vurdere samanslåing, og gjere vedtak innan våren 2016. Det er eit mål å sikre gode og lokalt forankra prosessar.

 

Forstudium i Bremanger

For å sikre eit best mogleg grunnlag for å fatte vedtak om ei ev. kommunesamanslåing, har Bremanger gjennomført eit forstudium for å kartlegge konsekvensane av å slå seg samen med ein eller fleire kommunar, ev. å stå aleine som eigen kommune og i framtida. Gjennom forstudien vart det også gjennomført ei innbyggjarkartlegging der nærare tre av fire respondentar meinte at kommunen bør halde fram som eigen kommune.

Dokumentasjon i samband med forstudien finn du til venstre under lenka Forstudie i Bremanger.

Forstudierapporten vert handsama i første kommunestyremøte i 2016.

 

Kystkommunealternativet

Flora Kommune har saman med Vågsøy teke initiativ til å utgreie «kystkommunen». I dette arbeidet ønskjer dei naturleg nok å ha å ha med Bremanger. Bremanger kommune har sagt seg villege til å bidra med informasjon og data til utgreiinga, men vil ikkje ha nokon pådrivar rolle i dette arbeidet. Utgreiingsarbeidet skal vere sluttført i starten av februar 2015, og resultatet vert lagt fram for kommunestyret i same møte som forstudierapporten frå den interne utgreiinga. Dette vil bidra til å gje kommunestyret eit endå betre avgjerdsgrunnlag m.o.t. kommunen si vidare handtering av kommunereforma.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset