Standardforskrift for hushaldningsavfall

Styret i NoMil har gjort følgjande vedtak i sak 19/19:

«Styret i NoMil innstiller ovanfor kommunane å vedta framlegg til revidert «Standardforskrift for hushaldningsavfall» gjeldande frå 01.01.2020.»

 

Høyringsfrist: 7. august 2019

Bakgrunn:
Standardforskrift for hushaldningsavfall regulerer forholdet mellom NoMil, kommunane og abonnentane. Gjennom standardforskrifta gjev kommunane NoMil løyve til å stå for gjennomføring av ordninga med tvungen kommunal renovasjon. Gjeldande standardforeskrift er sist revidert i 2011 i samband med at Vågsøy kommune vart medlem i NoMil. Kommunereforma fører til vesentlege endringar i eigarstrukturen i selskapet. Selje og Eid vert nye Stad kommune, Hornindal kommune går ut og Nye Kinn kommune kjem inn i NoMil frå 01.01.2020. Det er i tillegg behov for oppdatering av føreskrifta i samsvar med gjeldande regelverk og praksis.

 

Revidert Standardforskrift for hushaldningsavfall vert no lagt ut på høyring før endeleg vedtak i eigarkommunar. Høyringsutkastet byggjer på gjeldande føreskrift, og med forslag om endringar på nokon områder:

 

 • Føreskrifta legg opp til standardiserte renovasjonsordningar og like gebyr i alle eigarkommunane, som mellom anna inneber tvungen renovasjon for hytte- og fritidseigedomar.
 • Det er gjort tilpassingar i føreskrifta med omsyn til renovasjonsordningar i tettbygde strøk for å kunne levere ei effektiv teneste med god tryggleik for våre tilsette.
 • Den reviderte føreskrifta tydeleggjere i større grad ansvar, plikter og mandat innan områder som ein av erfaring ser har vore utydlege.
 • Føreskrifta er i sin heilheit revidert med omsyn til språk og nemningar, definisjonar, samt gjeldande lover og føreskrifter.

 

Styret i Nordfjord Miljøverk IKS sitt framlegg til revidert Standardforskrift hushaldningsavfall vert lagt ut på høyring på www.nomil.no.

 

Høyringsuttale skal sendast til e-post post@nomil.no eller til Nordfjord Miljøverk IKS, Eidsmona 14, 6823 Sandane.
 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset