Spelemidlar kulturbygg 2023

Vestland fylkeskommune lyser i 2023 ut:

Tilskot til kulturbygg

Tilskot til kulturbygg/spelemidlar til kulturbygg er ei desentralisert støtteordning som lag og organisasjonar kan søkje på.

 

Kulturdepartementet har sett av midlar gjennom spelemiddelordninga for tilskot til kulturbygg. Tilskota skal bidra til eigna lokale og bygningar som gjev rom for ulik kulturell verksemd. Midlane kan nyttast til nybygg, ombygging og modernisering, men ikkje til vedlikehald eller drift.

 

Søknad blir sendt inn gjennom https://www.anleggsregisteret.no/ og fristen i Bremanger kommune er: 31 mars. Kommunen går gjennom søknadene for å sjå at dei stettar krava i tilskotsordninga.

 

Du finn retningslinjene og informasjon om ordninga her.

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset