Rydding av marint herrelaust avfall

 

Innsamling Bremanger kommune

Strandryddeveka har starta, men strandrydding kan utførast utover hausten også, men ein må levere sjølv på Stølsboden avfallsplass på Dyrstad eller på gjenbruksstasjonen i Smørhamn.

 

Her er NOMIL-sekkar og lodd. Ein kan og hente sekkar på servicekontoret i opningstida.

Alle som har utgifter til transport, mottak og behandling av herrelaust marint avfall, kan søkje Hold Norge Rent om refusjon. NB! Frivillige aktørar og profesjonelle verksemder kan ikkje søkje refusjon forbunde med same prosjekt/aksjon.

 

NB andre viktige punkter

1. Tiltaket skal gjennomførast i samsvar med gjeldande lovverk og må blant anna vere i tråd med regelverk om vern og ferdselsforbod.

2. Tiltaket må leggjast opp slik at det i minst mogleg grad skadar plante- og dyreliv og miljøet.

3. Tryggleiken til alle som deltek må ivaretakast på eige ansvar, men vi viser til ein tryggleiksrettleiar som vi tilrår blir lesen av dei som skal være med på ryddinga.

http://holdnorgerent.klappmedia.no/wp-content/uploads/2016/09/Sikkerhetsveileder.pdf

 

Bremanger er medlem av Fjordkysten Friluftsråd. Ryddeaksjonar som er utført registrerer ein i Hold Norge Rent sin ryddeportal slik at vi ser kva mengde som er rydda, kvar og kva type avfall. Det vil vere til stor hjelp i det vidare arbeidet.

Registrer ved å bruke vedlagde link;https://holdnorgerent.no/ryddeportalen/   

Fjordkysten Friluftsråd

 

 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset