Restriksjonar av besøkande til sjukeheim, heildøgns omsorgsbustad m.m

Helsedirektoratet skriv følgande:

Pasienter i sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgn plasser vil på grunn av
høy alder og komorbiditet ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved smitte av COVID-19.
God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for smitte av COVID-19 og besøkende skal følge
grunnleggende smittevernrutiner for å beskytte pasienter.

 

Med besøkende menes pårørende og omgangskrets til beboere, frivillige hjelpere og andre som
leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.

 

Helsedirektoratet råde til at følgende personer ikke besøker kommunale helseinstitusjoner:
 

 

Nærkontakt defineres som:

 • bodd i samme husstand
 • pleiet/behandlet eller håndtert prøver fra smittet pasient uten å ha brukt anbefalt smittevernutstyr
 • oppholdt seg i et avgrenset miljø med en person som er bekreftet syk med covid-19 i mer enn 15 minutter og på mindre enn 2 meters avstand, har sittet i nærheten (to seter eller nærmere i alle retninger) av en person som er bekreftet syk med covid-19 på fly
 • har vært del av samme reisefølge som en person som er bekreftet syk med covid-19

 

Ytterligere informasjon om definisjon av nærkontakter finnes på Fhi sine nettsider:
https://fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/definisjoner-av-mistenkte-og-bekreftedetilfeller- med-koronavirus-coronavir/#definisjon-av-naerkontakter-hoeyrisikoeksponering

 

 • Personer som siste 14 dager har hatt tegn til luftveisinfeksjon. Symptomer med feber, sår hals og hoste er rapportert. COVID-19 kan hos en del gi helt milde symptomer slik at lett forkjølelse eller snue i seg selv uten andre tegn til sykdom bør føre til at besøk til institusjon utsettes.

Den samme risikovurderingen vil kunne omfatte personer i bofellesskapene for utviklingshemming, barneboligene og BPA-ordningene, slik at de overnevnte rådene også vil være gjeldene for besøkende til dem.


Det er viktig at overnevnte informasjon gjøres kjent for besøkende før de eventuelt møter opp i institusjonen.


Det vises forøvrigforløpende oppdatering av informasjon på Fhi sine sider både når det gjelder
råd til befolkningen og helsepersonell om COVID-19:
https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/sykehjem-og-smittevern-mot-covid- 19/
 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset