Oppstart av pilotprosjekt

Elkem Bremanger søker om tillatelse til oppstart av pilotprosjekt og endring av utslippsgrenser(2022/762)

Elkem Bremanger produserer ferrosilisiumlegeringer, mikrosilika og ulike Silgrain (silisium)- produkter. Dei får ut biproduktene aluminiumsklorid (AlCl3) og jernklorid (FeCl3) frå prosessen som selgast vidare som kjemikalier for vatnrensing. I periodar med lav etterspørsel endar produktet opp på deponi for farlig avfall. For å unngå ei slik avfallsdisponering søker bedrifta no om å etablere eit anlegg som omdannar aluminiumklorid til eit nytt potensielt salgsprodukt (Al(OH)3). Aktiviteten vil kunne gje utslepp av metaller til vatn.

 

Bedrifta søkjer og om aukte utslippsgrenser til sjø for jern, aluminium og krom, då dei ønskjer å utvide eksisterande HQ-anlegg for produksjon av høgreine silisiumprodukt.

 

Søknadane og andre relevante dokument ligg på deira høyringsside. Miljødirektoratet ber om uttalelse til søknadane innan 24. februar 2023.

 

Eventuelle høringsuttalelser skal sendast til deira digitale høyringsside, ikkje til Miljødirektoratets postmottak. Uttalelsene vil automatisk bli registrert på høyringssida og vil være synleg for alle.

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset