Offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan

Privat reguleringsplan for LNF-område Gildreneset, planID 1438.2018.02

 

Frist for merknadar er 30.08.19.          

Kva?

Bremanger formannskap har i sak FSK-051-19  vedteke ettersyn av planframlegg frå forslagsstillar Gunnar Mundal, i medhald av plan- og bygningslova §§ 4-1, 12-3 og 12-11. Føremålet med planen er å heimle byggjing av tilkomstveg til sjølve Gildreneset, og å leggje til rette for landbruks-, natur- og friluftsføremål (LNF) og fast busetnad. Planområdet er på cirka 75 daa og er endring frå planføremål friområde i eksisterande reguleringsplan frå 2009.

 

Kor kan du sjå planen?

Planen kan du sjå i rådhushallen og her på heimesida til kommunen.

 

Har du merknadar?

Merknadar til planen skal vere skriftlege. Du kan sende merknadar per post til Bremanger kommune, pb 104, 6721 Svelgen eller per e-post til post@bremanger.kommune.no.

LNF-område Gildreneset
Tittel Publisert Type
Føresegner

02.07.2019 Filtype
Plankart

02.07.2019 Filtype
Planomtale

02.07.2019 Filtype
Vedtak om ettersyn av reguleringsplan for LNF-område Gildreneset

02.07.2019 Filtype
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset