Fv. 614, Indrehus-Svelgen

Oppstart av detaljreguleringsplan

Klikk for stort bilete

Kva?

Statens vegvesen skal i samarbeid med Bremanger kommune lage ein detaljreguleringsplan for fv. 614 mellom Breivika og Svelgen sentrum i Bremanger kommune. Vi ber med dette om innspel til planarbeidet.


Dette prosjektet si hovudmålsetting er å skaffe formelt vedtak etter plan og bygningslova for å kunne gjennomføre utbygging av ny fv.614 mellom Svelgen og Myklebust/Indrehus.

 

Slik det går fram av kommunedelplanen for fv. 614 Svelgen – Myklebust er eit sentralt mål å etablere ein betre samanheng mellom bu- og arbeidsmarknaden for kommunane Bremanger, Flora og Vågsøy. Store delar av strekninga vil verte planlagt som veg i fjelltunnel.

 

Har du merknader eller opplysningar?

Eventuelle merknader eller opplysningar som bør leggjast til grunn for planlegginga, skal sendast til oss skriftleg anten med vanleg post til:

Statens vegvesen, Region vest, Askedalen 4, 6863 Leikanger eller med e-post til firmapost-vest@vegvesen.no innan 24.mai 2019.

 

Har du spørsmål?

Ved spørsmål ta kontakt med Gyril Fimreite på tlf. 41629355 eller e-post: gyril.fimreite@vegvesen.no.


Denne kunngjeringa er i samsvar med plan- og bygningslova §12-8.
Planen blir utarbeidd i samsvar med plan- og bygningslova §§12-3 og 3-7.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset