Er du eigar av eit verna kulturminne?

Eigarar av regionalt verdifulle kulturminne i Bremanger kan søke tilskot!

Klikk for stort bilete Tilskotet skal gje tilskot til konkrete vernetiltak på bygningar og anlegg, men kan også nyttast til andre tiltak i kulturminneplan som kurs og formidling.

 

Søknadsfrist til Bremanger kommune er 20. februar 2020.

 

Hovudutvalet for kultur, idrett og integrering i Vestland fylkeskommune vedtok 12.11.19 nye retningslinjer for tilskotsordninga «Verna kulturminner».


Tilskotsordninga sitt føremål er å minimere tapet av verneverdige kulturminne gjennom å støtte kommunar som tek ansvar for å identifisere, verdsetje og forvalte verneverdige kulturminne- i tråd med nasjonale og regionale mål. Ordninga skal stimulere til auka innsats på kulturminnefeltet og styrke vern av prioriterte kulturminner av lokal og regional verdi.


Planlegg du å setje i stand verneverdige kulturminner prioritert av kommunen, regulert til bevaring/omsynssonevern eller vurdert av fylkeskommunen til å ha regional verdi, kan du søkje inntil 50 % tilskot av totalkostnaden.


Spørsmål angåande søknad kan meldast til Bremanger kommune v/Reidun Øvrebotten (rådgjevar kulturminner) på e-post Reidun.Ovrebotten@bremanger.kommune.no eller tlf. 971 04 030.

 

Kulturminnefondet gjev tilskot til private eigarar som vil ta vare på: buplassar, hus og bygningar, båtar og fartøy, hageanlegg og kulturlandskap. På søkeportalen til Kulturminnefondet kan du søkje når som helst!  
 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset