Detaljregulering for Dampen Davik, planid. 4648.2021.02 - til offentleg ettersyn

Formannskapet i Bremanger kommune vedtok 02.06.2022, sak FSK-046/22, å legge framlegg til detaljregulering for Dampen Davik ut til offentleg ettersyn og høyring etter plan- og bygningslova §§12-10 og 12-11.

Føremålet med planen er å legge til rette for vidareutvikling av Davik som turistdestinasjon ved etablering av bubilcamping med service-/sanitærbygg, gangstiar/-promenade langs sjøkanten, etablering av flytebrygger/båtplassar og gjestebryggje, campingplass for telt m.m. Vidare sikrar planen eksisterande bustad, nærbutikk, bensinstasjon og serveringslokale.

 

Plandokumenta omfattar:

Planomtale (PDF, 4 MB)

Plankart (PDF, 2 MB)

Illustrasjon byggjegrense (PDF, 961 kB)

Føresegner (PDF, 621 kB)

Illustrasjonsplan (PDF, 569 kB)

ROS-analyse (PDF, 3 MB)

FSK-sak 046/22 (PDF, 6 MB)

 

Merknader til planframlegget skal sendast skriftleg til Bremanger kommune, pb. 104, 6721 Svelgen eller post@bremanger.kommune.no innan 12.september 2022.

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset